Saturday, 28/11/2020 - 03:16|
Chào mừng bạn đến với cổng thông tin điện tử của Trường TH&THCS Vĩnh Khương

Bộ qui tắc ứng xử năm học 2020-2021

PHÒNG GD & ĐT SƠN ĐỘNG

TRƯỜNG TH&THCS VĨNH KHƯƠNG

 
 
 

            Số:      /KH-TH&THCS

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

                 Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 
 
 

     Vĩnh An, ngày 12  tháng 10 năm 2020

 

QUYẾT ĐỊNH

Về việc ban hành Quy tắc ứng xử văn hóa

của cán bộ, giáo viên, nhân viên và học sinh

trong trường TH&THCS Vĩnh Khương

 
 

 

 

HIỆU TRƯỞNG TRƯỜNG TH&THCS VĨNH KHƯƠNG

 

 

Căn cứ Thông tư số Thông tư số 12/2011/TT-BGD&ĐT ngày 28 tháng 3 năm 2011 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Điều lệ trường THCS, THPT và trường phổ thông có nhiều cấp học;

- Thực hiện Quyết định số 1511/QĐ- UBND ngày 30 tháng 7 năm 2020 của Ủy ban nhân dân tỉnh Bắc Giang về việc ban hành Kế hoạch thời gian năm học: 2020-2021 của giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông và giáo dục thường xuyên;

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Quy tắc ứng xử văn hóa của cán bộ, giáo viên, nhân viên, người lao động, người học trong trường TH&THCS Vĩnh Khương.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.  

Điều 3. Cán bộ, giáo viên, nhân viên, người lao động, học sinh trong trường TH&THCS Vĩnh Khương chịu trách nhiệm thi hành quyết định này./.

Nơi nhận:

   - Như điều 3 (Để thực hiện);

   - Lưu VP (01).

 

PHÓ HIỆU TRƯỞNG

 

 

 

 

 

Phạm Văn Sỹ

 

 

 

Bài tin liên quan
Chính phủ điện tử
Tin đọc nhiều
Liên kết website
Thống kê truy cập
Hôm nay : 1
Hôm qua : 1
Tháng 11 : 55
Năm 2020 : 811